itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: Rasprodaja Paga

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Najznačajniji udjel imaju prihodi od prodaje zemljišta u iznosu 7.602.948,00 kn ili 28,3%, poreza na dohodak u iznosu 5.508.055,00 kn ili 20,5%, prihodi od komunalne naknade i doprinosa u iznosu 4.475.163,00 kn ili 16,7% i prihodi od poreza na promet nekretnina u iznosu 2.808.956,00 kn ili 10,5% ukupno ostvarenih prihoda. Svi drugi prihodi i primici iznose 6.446.863,00 kn ili 24,0% ukupno ostvarenih prihoda. Kao gradski porezi uvedeni su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na tvrtku ili naziv. Prirez porezu na dohodak nije uveden.

Vrijednosno najznačajniji prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 7.459.865,00 kn ostvareni su prodajom građevinskog zemljišta površine 19 060 m2 u vlasništvu Grada, prema izvatku iz zemljišnih knjiga Općinskog suda u Pagu iz srpnja 2009. Zemljište je prodano na temelju javnog natječaja, u skladu s odredbom članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i odredbom članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na temelju tabularne izjave Grada, kupac je izvršio uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige.

Revizijsko izvješće.

Status: Organizirani kriminal
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Na račun građana
Podobnost: HDZ/SDP
Pravomoćnost: U očekivanju zatvora

Link|